Телефон: (+359) 884 894 092

Биорезонанс

Биорезонансното диагностициране и лечение е стандартизирана методика в много държави. В България това е все още слабо познат метод, който бива или мистифициран и обявяван за всеможещ, или изцяло отхвърлян. Всъщност принципът на биорезонанса е еднакъв с конвенционалните електрически методики като ЕЕГ – електроенцефалография, ЕКГ – електрокардиография, ЕМГ – електромиография и т.н.

3D render of a medical background with male figure on DNA strands background

Всяка клетка в човешкото тяло периодично променя заредеността от вътрешната и от външната страна на мембраната си. Промяната на този потенциал във времето е специфична за дадения орган и система. Когато тези промени се изобразят графично, се виждат кривите, които наричаме кардиограми, енцефалограми и т.н.

Здравата клетка има един образ и една крива, при болестни процеси този образ и кривите се променят по специфичен начин. Например нарушаване на кръвоснабдяването в дадена сърдечна артерия води и до промяна в образа на кардиограмата. Благодарение на това лекарите диагностицират инфаркт на миокарда по ЕКГ данни. Все още това е основният диагностичен метод в кардиологията.

По подобен начин стоят нещата и с биорезонансното изследване на човешките органи и системи, с тази разлика, че методът е слабо познат.

Освен човешките клетки, органи и тъкани, също и различните паразитни, протозойни, гъбни, бактериални и вирусни форми притежават строго специфични честотни спектри

3D render of a medical background with DNA strands

Тези спектри са изучени и продължават да се изследват в множество научни институти по света. Тъй като това са видово специфични излъчвания, т.е. те са различни за всеки биологичен вид, различни от тези на човека и на другите животински, бактериални, гъбни и т.н. форми, то това позволява тяхното засичане при едновременното им съществуване в друг биологичен вид. Например, тъй като честотата на бактериите е различна от тази на човека, то наличието на даден бактериален вид у човека може да бъде установено с честотен прибор. Това позволява диагностицирането на множество паразитни, бактериални, вирусни и т.н. носителства у изследвания човек.

Методът на Фол е разработен към края на 40 те години на миналия век в Германия и до края на 70 те години с него вече се занимават над 10 000 лекари с различни специалности в 33 държави по света. Този метод представлява оценка на вегетативни реакции на сегментно ниво. Сегментарната диагностика разделя човешкото тяло на 47 зони, като всяка от тях носи електрическа информация за конкретен орган и система.

С усъвършенстване на технологиите в днешно време са разработени множество модификации на електроточковата и неврофункционалната диагностика.

3D abstract techno background with connecting dots and lines and DNA strand

Чрез тях се прави оценка на функционалното състояние по органи и системи на цялото тяло, откриват се носителства – зарази с паразитни, бактериални, протозойни и вирусни форми, открива се дефицитът на микроелементи, минерали и витамини в човешкото тяло.

При по-обстойно изследване методиката позволява количествена оценка на индивидуалното дозово въздействие, както и търсене на етиологичния фактор за дадено състояние, както и търсене степента на увреда от различни патогенни агенти като: тежки метали, пестициди, алергични агенти и т.н.

Това е отличен метод, който се допълва с всички конвенционални медицински изследвания и позволява комбиниране на различни терапевтични подходи.

Противопоказания, при които изследването е нискоинформативно, са: наличие на всякакви видове електоростимулатори в човешкото тяло, импланти от различно естество, бременност във всичките й етапи, нарушаване целостта на кожата на местата на електородите или големи кожни лезии.

Точното диагностициране е основа за последващото правилно терапевтично въздействие, което се осъществява с апарати за контактна и за безконтактна – индукционна терапия.

3d-render-of-a-medical-background-with-dna-strands_1048-6297

Направата на различни устройства за терапия в домашни условия или от инженерни специалисти не е съществен технически проблем. Но софтуерната част, програмирането на честотите, формата, силата и т.н. на въздействието, е съществен проблем. Именно зад тази страна стои дългогодишната работа на колективи от специалисти в различни, както медицински, така и немедицински области.

Затова ние препоръчваме биорезонансна диагностика и терапия не със самоделни генератори и приблизителни честоти или такива, свалени от интернет, а със стандартизирани софтуери при калибрирана апаратура.

За съжаление в настоящия момент България не разполага с потенциал нито за изследователска дейност, нито за закупуване на патенти. Следователно уредите, на които може да се доверим, са руски, украински, немски, френски или американски. Китайците все още не произвеждат такъв тип апаратура

Запомнете!

На този етап все още няма метод, който да е панаценя. Всяко изследване има както силни, така и слаби страни. Разумният човек почерпва информация за едно нещо от различни източници и не бяга от решаване на един проблем чрез различни методи.